Gemeentelijke verkiezingen

Het GL-basisprogramma heeft veel goede ingrediënten voor de gemeentelijke verkiezingsprogramma's. Op verzoek van Liesbeth uit Rotterdam heeft de werkgroep economie geïnventariseerd of er aanvullende punten zijn voor de gemeentelijke verkiezingen vanuit economisch perspectief. Gerrit uit Amsterdam heeft een interessante discussienotitie opgesteld, waarbij hij specifiek kijkt naar het beleid aan de inkomstenkant van de begroting. De werkgroep economie heeft hierover op 27 mei gediscussieerd met experts en geïnteresseerden uit diverse gemeenten.

Wij komen gezamenlijk tot de volgende aanvullingsmogelijkheden op het basisprogramma:

  1. Sociale doelen als leefbaarheid, duurzame ontwikkeling, verheffing, participatie en solidariteit verdienen een gelijkwaardige plek in de begroting en verantwoording als de inkomsten en uitgaven. Nu vallen sociale en financiële doelstellingen onder verschillende organisatieonderdelen van de gemeenten en worden zij niet integraal betrokken bij beleidsbeslissingen.
  2. Een belangrijke inkomstenpost is grondexploitatie, maar deze post kan nu leiden tot perverse prikkels ten aanzien van vervuiling, versnippering van bedrijventerreinen, procyclisch beleid of het uitgeven van geld dat er niet is. Daarom is van belang dat beleid ten aanzien van grondexploitatie wordt gebaseerd op:
  • onafhankelijke, realistische inschattingen van de waarde van grondexploitatie in combinatie met een anticyclisch beleid ten aanzien van mee- en tegenvallers, zodat de gemeente de economie helpt te stabiliseren in plaats van deze te destabiliseren;
  • integrale toepassing van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden om gewenste doelen te realiseren (of ongewenste situaties te voorkomen) op basis van transparante, vooraf vastgestelde criteria.
  1. Bij de inrichting van de gemeentelijke belastingen is van belang dat de vervuiler betaalt en dat inwoners met een lager inkomen zoveel mogelijk worden ontzien. Niet alle gemeentelijke heffingen hoeven een direct bestedingsdoel te hebben, met uitzondering van kostenvergoedingen voor diensten.
  2. Publieke belangen in energiebedrijven kunnen worden verkocht, mits de opbrengsten worden geïnvesteerd in duurzame energie via een investeringsfonds.