Nieuws

Minisymposium over Europese economische politiek

21 juni organiseerde werkgroep economie met de Groene fractie uit het Europees Parlement en de werkgroep Europa een minisymposium over Europese economische politiek.

 

Na een hartelijk welkom door Tinka den Arend, volgenden de inleiders van de avond:

1. Bas Eickhout gaf een korte aftrap over de politieke ontwikkelingen

2. Franck Vandenbroucke gaf een inleiding over de vraag wat voor Europese Unie willen we? Solidair en duurzaam, maar wie A zegt moet ook B zeggen.

3. David Bokhorst gaf een inleiding over de vraag hoe kunnen we een socialere en duurzamere unie bereiken en betaalbaar maken?

4. Rens van Tilburg gaf een inleiding over economische en monetaire politieke onderwerpen

Na afloop volgde een korte paneldiscussie waarin vol passie werd gedebatteerd. Vervolgens ging de hele zaal zelf aan de bak aan de hand van een aantal stellingen.

 

Veel dank voor alle mooie bijdragen! Wij zullen hier zeker ons voordeel mee doen!!

Bijeenkomst over robotisering en arbeidsmarkt

In juni was er een bijeenkomst over robotisering en arbeidmarkt, waarbij we aan de hand van enkele papers een discussie voerden over de volgende vragen: 

 • Hoe groot is de invloed van technologie op de arbeidsproductiviteit nu eigenlijk echt?
 • Hoe zorg je dat werkenden zich afdoende kunnen aanpassen aan technologische ontwikkelingen?
 • Kun je ook zorgen dat technologie voor je gaat werken en wat is daar dan voor nodig?
 • In hoeverre kan en moet je technologiepolitiek voeren?

De meningen waren verdeeld, maar we waren wel zeer eensgezind in de gedrevenheid om de discussie aan te gaan...  

Lees verder

Economische salon over pensioenen

Eind januari was er een huiskamerbijeenkomst over pensioenen. Ook het Kamerlid Rik Grashoff was aanwezig. 

Als belangrijkste thema's kwamen aan de orde:

 • Is het nieuwe pensioencontract in het regeerakkoord een oplossing voor de geconstateerde problemen?
 • We willen ook een oplossing voor zware beroepen op de korte termijn, maar welke?
 • Waarom bouwen zzp'ers geen pensioen op?

Het was een interessante discussie, waaraan naast pensioenexperts ook een aantal geïnteresseerde werkgroepleden volop meededen aan de discussie. Dat smaakt naar meer!

Lees verder

Woonbeleid

De werkgroep economie heeft 1 juli een dialoog gevoerd over de woningmarkt met een aantal experts en geïnteresseerden. Jan Kok en Tinka den Arend hadden ter voorbereiding een discussienotitie opgesteld, met als bijlage een uitgebreide analyse van Jan Kok van de verschillende verkiezingsprogramma's en kieswijzers. Dit leverde meer dan genoeg voer op voor discussie.  

Er was overeenstemming over de hoofddoelen van het woonbeleid:

 • Huurwoningen en koopwoningen moeten toegankelijk en betaalbaar zijn voor alle inkomens, senioren en starters. Iedereen moet een vrije keuze hebben tussen huur of koop.
 • Woningen moeten kwalitatief goed zijn. Duurzaamheid is de regel. Ook leefbare en gemengde wijken zijn van groot belang.
 • Randvoorwaarde is dat onverantwoorde financiële risico's worden tegengegaan.

Duidelijk is dat deze doelstellingen en randvoorwaarde nog ver weg zijn.

Er was ook overeenstemming over een deel van de oplossingsrichtingen:

 • De hypotheekrentesubsidie moet worden afgeschaft. 
 • Woningcorporaties krijgen weer ruimte om te bouwen en om huurwoningen aan te bieden voor middeninkomens en huren tot 1.000 euro.
 • Verduurzaming van woningen is hard nodig. Dit kan door fiscale prikkels in te voeren voor onzuinige woningen en door het draagvlak te vergroten voor energiebesparingsmaatregelen door woningcorporaties door hier geen hogere huren tegenover te stellen. Door afschaffing van de verhuurdersheffing ontstaat financiële ruimte voor energiebesparingsmaatregelen, om meer te bouwen en voor lagere huren.

Een aantal thema's vergt nadere uitwerking. De werkgroep zal deze thema's de komende tijd nader uitdiepen en bediscussiëren in een vervolgbijeenkomst.

Economische salon over woonbeleid

Gemeentelijke verkiezingen

Het GL-basisprogramma heeft veel goede ingrediënten voor de gemeentelijke verkiezingsprogramma's. Op verzoek van Liesbeth uit Rotterdam heeft de werkgroep economie geïnventariseerd of er aanvullende punten zijn voor de gemeentelijke verkiezingen vanuit economisch perspectief. Gerrit uit Amsterdam heeft een interessante discussienotitie opgesteld, waarbij hij specifiek kijkt naar het beleid aan de inkomstenkant van de begroting. De werkgroep economie heeft hierover op 27 mei gediscussieerd met experts en geïnteresseerden uit diverse gemeenten.

Wij komen gezamenlijk tot de volgende aanvullingsmogelijkheden op het basisprogramma:

 1. Sociale doelen als leefbaarheid, duurzame ontwikkeling, verheffing, participatie en solidariteit verdienen een gelijkwaardige plek in de begroting en verantwoording als de inkomsten en uitgaven. Nu vallen sociale en financiële doelstellingen onder verschillende organisatieonderdelen van de gemeenten en worden zij niet integraal betrokken bij beleidsbeslissingen.
 2. Een belangrijke inkomstenpost is grondexploitatie, maar deze post kan nu leiden tot perverse prikkels ten aanzien van vervuiling, versnippering van bedrijventerreinen, procyclisch beleid of het uitgeven van geld dat er niet is. Daarom is van belang dat beleid ten aanzien van grondexploitatie wordt gebaseerd op:
 • onafhankelijke, realistische inschattingen van de waarde van grondexploitatie in combinatie met een anticyclisch beleid ten aanzien van mee- en tegenvallers, zodat de gemeente de economie helpt te stabiliseren in plaats van deze te destabiliseren;
 • integrale toepassing van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden om gewenste doelen te realiseren (of ongewenste situaties te voorkomen) op basis van transparante, vooraf vastgestelde criteria.
 1. Bij de inrichting van de gemeentelijke belastingen is van belang dat de vervuiler betaalt en dat inwoners met een lager inkomen zoveel mogelijk worden ontzien. Niet alle gemeentelijke heffingen hoeven een direct bestedingsdoel te hebben, met uitzondering van kostenvergoedingen voor diensten.
 2. Publieke belangen in energiebedrijven kunnen worden verkocht, mits de opbrengsten worden geïnvesteerd in duurzame energie via een investeringsfonds.
De discussienotitie

Pagina's