Woonbeleid

De werkgroep economie heeft 1 juli een dialoog gevoerd over de woningmarkt met een aantal experts en geïnteresseerden. Jan Kok en Tinka den Arend hadden ter voorbereiding een discussienotitie opgesteld, met als bijlage een uitgebreide analyse van Jan Kok van de verschillende verkiezingsprogramma's en kieswijzers. Dit leverde meer dan genoeg voer op voor discussie.  

Er was overeenstemming over de hoofddoelen van het woonbeleid:

  • Huurwoningen en koopwoningen moeten toegankelijk en betaalbaar zijn voor alle inkomens, senioren en starters. Iedereen moet een vrije keuze hebben tussen huur of koop.
  • Woningen moeten kwalitatief goed zijn. Duurzaamheid is de regel. Ook leefbare en gemengde wijken zijn van groot belang.
  • Randvoorwaarde is dat onverantwoorde financiële risico's worden tegengegaan.

Duidelijk is dat deze doelstellingen en randvoorwaarde nog ver weg zijn.

Er was ook overeenstemming over een deel van de oplossingsrichtingen:

  • De hypotheekrentesubsidie moet worden afgeschaft. 
  • Woningcorporaties krijgen weer ruimte om te bouwen en om huurwoningen aan te bieden voor middeninkomens en huren tot 1.000 euro.
  • Verduurzaming van woningen is hard nodig. Dit kan door fiscale prikkels in te voeren voor onzuinige woningen en door het draagvlak te vergroten voor energiebesparingsmaatregelen door woningcorporaties door hier geen hogere huren tegenover te stellen. Door afschaffing van de verhuurdersheffing ontstaat financiële ruimte voor energiebesparingsmaatregelen, om meer te bouwen en voor lagere huren.

Een aantal thema's vergt nadere uitwerking. De werkgroep zal deze thema's de komende tijd nader uitdiepen en bediscussiëren in een vervolgbijeenkomst.